Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují dodavatelsko – odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností Bartech, s.r.o. se sídlem Velkomoravská 527/33, 695 01 Hodonín (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery a zákazníky (dále jen „Kupující“).
Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a jeho obchodních partnerů a zákazníků. Jimi mohou být právnické osoby či fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou dotčeny Obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem, zákon 89/2012 Sb. v platném znění.

II. Kupní smlouva

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

III. Dodací podmínky

Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 21 pracovních dnů po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího tj. uzavření kupní smlouvy.
Objednané zboží je zasíláno na požadovanou adresu doručení dopravní společností PPL. K ceně objednávky budou připočteny expediční náklady 175,-Kč bez DPH / balík.
Objednané zboží je možné si vyzvednout osobně v sídle Prodávajícího. K ceně nejsou počítány náklady na dopravní službu.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů dodávaného zboží a v případě závad toto ihned oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku převzít. Podpisem převzetí zásilky kupující potvrzuje, že zásilka splňovala veškeré náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu nebude brán zřetel.

IV. Kupní cena a platební podmínky

Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedeny bez DPH. S celkovou cenou zboží je kupující seznámen ještě před závazným objednáním zboží. Cena zboží neobsahuje cenu za dodání - dopravu.
Způsob platby za zboží si kupující zvolí v průběhu vyřizování objednávky kde má následující možnosti:

  • Hotově při osobním odběru
  • Dobírkou přepravní službou PPL
  • Převodem na účet prodávajícího

Upozorňujeme kupující, že při placení převodem se zboží považuje za zaplacené v momentě připsání celkové ceny na účet prodávajícího.

V. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje pouze na zboží, se kterým je v reklamačním řízení dodán záruční list, kopie dodacího daňového dokladu a dokladu o uhrazení plné kupní ceny. Bez těchto dokladů reklamace nebude uznána a zboží bude vráceno na náklady kupujícího, nebo opraveno dle podmínek pozáručního servisu.
Veškeré servisní služby, záruční i pozáruční, jsou vykonány v sídle servisu, není-li kontraktem nebo dohodou stanoveno jinak. Doba trvání záruky se prodlužuje o dobu trvání opravy. Výměna poškozeného zboží v záruce za nové neznamená prodloužení záruky. Toto nové zboží je kryto zárukou pouze do okamžiku vypršení záruky původně dodaného zboží.
Doprava zboží do sídla servisu se realizuje na náklady zákazníka. O způsobu opravy rozhoduje výhradně servis. Pozáruční opravy budou realizovány na základě aktuálně platných Servisních podmínek dodavatele.
Veškerá poškození způsobená nevhodným umístěním, nevhodnou obsluhou nebo užíváním zařízení v neodpovídajících podmínkách či poškození způsobená uživatelem, stejně tak jako opravy provedené jinou organizací, mají za následek ztrátu záruky. Servis může opravit takto vzniklé závady pouze na náklady zákazníka.

Záruka se nevztahuje na:

  • Zboží poškozené požárem, atmosférickými výboji či provozem v extrémních podmínkách, s poškozenými či zničenými výrobními čísly a označením firmy, poškozené používáním nevhodného spotřebního materiálu
  • na závady vzniklé špatnou obsluhou, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s užívatelskou příručkou
  • na případy nefunkčnosti původního výrobcem instalovaného softwarového produktu, pokud do něj zasahoval uživatel
  • na škody vzniklé v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně zmocněna
  • Duplikát záručního listu se nevystavuje, zákazník ručí za jeho správnost a originálnost a předkládá jej ke všem opravám. Dojde-li k dalšímu prodeji celé dodávky, či její části třetímu subjektu, je kupující oprávněn požádat o zachování práva odpovědnosti za vady po zbývající dobu záruční lhůty.

Záruční doba na zboží je uvedena u jednotlivých položek.
1. Záruční doba tiskových hlav tiskáren Datamax je 12 měsíců, kdy současně platí omezení na maximální délku potištěného materiálu pro tisk s barvící páskou 25km a pro tisk bez barvící pásky 12,5 km materiálu, podle toho, která událost nastane dříve. Dodavatel neuzná záruku na tiskovou hlavu v případě použití neschváleného nebo nekvalitního spotřebního materiálu.
2. Prodloužení záruky dokoupené k tiskárnám Datamax nezahrnuje náklady spojené s přepravou zařízení k výrobci.
3. Záruka tiskáren a tiskových modulů Carl Valentin se vztahuje na všechny mechanické a elektronické části, vyjma spotřebního materiálu. Spotřebním materiálem se kromě etiket a barvících pásek myslí i tisková hlava a opěrný váleček.
4. Kabely, baterie a napájecí zdroje - u všech dodávaných zařízení, které obsahují propojovací nebo komunikační kabely a baterie, je záruka na tyto části jednotlivých zařízení omezena na 3 měsíce.

VI. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze obchodních případů vzniklých při nákupu zboží z obchod.bartech.cz společnosti Bartech,s.r.o.. Při dodávkách jiného, v obchodní nabídce společnosti Bartech,s.r.o. neuvedeného zboží se mohou s kupujícím dohodnout individuální (smluvní) obchodní podmínky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2014.