Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád pro internetový obchod


který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující právo na vrácení zboží společnosti Bartech s.r.o. nebo zajištění bezplatné opravy výrobku zakoupeného v internetovém obchodě společnosti Bartech, s.r.o  v rámci výrobcem stanovené záruky, popřípadě jiná práva níže uvedená.

Společnost Bartech, s.r.o je při prodeji výrobku povinna spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se kupující mohl seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání.

Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci, mimo splátkový prodej zboží, kde je přechod vlastnictví stanoven příslušnou smlouvou.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba je vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobu a uvedena u jednotlivých položek na www.obchod.bartech.cz.  Pro prodejní a poprodejní servis u společnosti Bartech, s.r.o postačuje doložení prodejního dokladu společnosti Bartech, s.r.o(faktury) a dokladu o zaplacení zboží.

1. Vrácení zboží

Kupující má právo:
- Nepřevzít zboží od dopravce v případě zakoupení zboží na internetovém obchodě obchod.bartech.cz při doručení jiného typu zboží nebo dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou (objednávkou kupujícího), dodání zboží v poškozeném obalu nebo při dodání zboží bez příslušných daňových či prodejních dokladů. V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Vrátit zboží do 7 dnů od prokazatelného převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce za podmínky, že zboží bude nepoužité a v původním obalu s veškerým příslušenstvím. Při vrácení zboží (pokud se nejedná o reklamaci) je vrácena pouze cena za zboží, nevrací se cena za poštovné. Vrátit zboží může zákazník internetového obchodu obchod.bartech.cz na kterékoliv prodejně společnosti Bartech, s.r.o v České republice nebo poštou na adresu: Velkomoravská 527/33 69501 Hodonín

2. Reklamace

- V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo namísto odstranění vady požadovat výměnu výrobku. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl byt řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od smlouvy odstoupit.  Reklamaci lze uplatnit odesláním na výše uvedenou poštovní adresu, nebo v jakékoliv prodejně společnosti Bartech, s.r.o u příslušného reklamačního pracovníka po celou otevírací dobu. Tento pracovník servisu rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do třiceti dnů. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zaviněním kupujícího. O nárocích kupujícího vyplývajících z rozporu s kupní smlouvou při převzetí zboží rozhodne vždy autorizovaná servisní opravna.

Reklamace se nevztahují na případy:
- vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele
- prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje
- nese-li předložený "Záruční list" zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu"
- vady, která vznikla běžným opotřebením
- spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
- živelné katastrofy

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
- že se vada vyskytla v záruční době
- za tímto účelem kupující předloží řádně a čitelně vyplněny "Záruční list" s vyplněným datem prodeje, opatřeným razítkem prodejny a podpisem prodavače, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná
- že kupující koupil výrobek od prodávajícího Bartech, s.r.o a za jakou cenu, za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti Bartech  s.r.o.
- že je výrobek vadný, za tímto účelem kupující předloží vadný výrobek v prodejně anebo vadu prokáže servisnímu technikovi záručního servisu

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Termíny pro vyřízení reklamace:
Oprávněné reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 60 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. 

 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek podle záznamu v záruční opravě. Záznam o provedené opravě je oprávněn provést pouze autorizovaný servis.

Reklamace se řídí obchodním zákoníkem v platném znění. Společnost Bartech, s.r.o neúčtuje poplatek za posouzení reklamace, a to ani u neoprávněně uplatňovaných reklamací.